Koor Vox Virorum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Bestuur Vox Virorum contact via mail bestuur: secretaris ruttenben@hotmail.com, voorzitter: wvschoonhoven@gmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vox Virorum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deel uitmaakt van ons koor en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vox Virorum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betaling

• Verzenden van nieuws via mail

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om afspraken te kunnen maken

• U te informeren over wijzigingen van onze afspraken

• U te blijven informeren op termijn over activiteiten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vox Virorum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld onze bestuursleden of leden) tussen zitten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vox Virorum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw Vox Virorum gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia > Maximaal 1 jaar na beëindiging van koorlidmaatschap of zo lang als het nodig is na uw toestemming daarvoor te hebben gevraagd.

– Adres, emailadres > idem

– Bankgegevens > maximaal 1 jaar na beëindiging van koorlidmaatschap

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vox Virorum deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Vox Virorum verstrekt deze – indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting – na uw toestemming te hebben gevraagd. Met die derden die in dat geval uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vox Virorum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
In het verzoek om toestemming omschrijven wij het doel waarvoor het dan mag worden gebruikt.
Foto’s en opnames van Vox Virorum kunnen door Vox Virorum worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden mits u daarmee instemt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vox Virorum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Ben Rutten, secretaris van bestuur Vox Virorum. per adres:Mail: ruttenben@hotmail .com

Vox Virorum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vox Virorum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur van Vox Virorum, Ben Rutten.

 

Wijzigingen

Mocht Vox Virorum iets wijzigen aan de privacyverklaring, dan krijgt u de meest recente versie van de privacyverklaring per mail binnen 2 weken na de wijziging toegestuurd.
Wanneer u adviezen heeft, bemerkingen of verzoeken kunt u ons ook per mail benaderen.

Ik, ………………………

verklaar hierbij in te stemmen met deze uitleg en gebruikersverklaring.

Datum, …………………….                                                                                                                 handtekening, ………………………..

(U kunt dit ondertekend persoonlijk aan de secretaris, Ben Rutten, overhandigen)Geen items gevonden!

Probeer een zoekopdracht: